ALGEMENE VOORWAARDEN

20one Productions
Aluminiumstraat 10-6
2718 RA Zoetermeer

Versie: mei 2021

1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
  Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen;
  20one Filmproductions: het filmproductiebedrijf 20one Filmproductions
  Opdrachtgever:  de partij die met 20one Filmproductions contracteert c.q. beoogt te contracteren;
  Opdracht: iedere overeenkomst tussen 20one Filmproductions en opdrachtgever tot het leveren van producten en diensten aan opdrachtgever;
  Offerte:  elk mondeling of schriftelijk aanbod van 20one Filmproductions om een opdracht met haar aan te gaan;
  Materialen: alle door 20one  Filmproductions  in het kader van de opdracht ontwikkelde beeldmaterialen, films, foto’s, reportages, televisieuitzendingen, rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, concepten, presentaties en andere stoffelijke objecten zoals camera’s en andere vakgerelateerde apparatuur.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij 20one Productions goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.
 2. De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn. 

3. Totstandkoming Opdracht

 1. Een offerte van 20one Productions is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan 20one Productions is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan 20one Productions is verstrekt. 20one Productions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
 3. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door 20one Filmproductions uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en 20one Filmproductions toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht 20one Productions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. 20one Productions heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

4. Rechten en verplichtingen van 20one Productions

 1. 20one Productions zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 20one Productions kan echter niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt. 
 2. 20one Productions en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen 20one Productions en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke zaken (zoals bijvoorbeeld informatie, documenten, toestemmingen, vergunningen, toegang tot filmlocaties, veiligheidskleding, inzet van medewerkers van opdrachtgever als figuranten) waar de opdrachtgever voor verantwoordelijk is, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van 20one Productions staat of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft 20one Productions het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. 20one Productions heeft het recht om de door haar ingezette medewerker(s) te vervangen. 20one Productions zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen. 

5. Rechten en verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat: 
 1. 20one Productions de beschikking of toegang krijgt tot alle nuttige en noodzakelijke zaken (zoals bijvoorbeeld informatie, documenten, toestemmingen, vergunningen, toegang tot filmlocaties, veiligheidskleding, inzet van medewerkers van opdrachtgever als figuranten) die 20one Productions voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft; 
 2. alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan 20one Productions worden gemeld, zodat 20one Productions daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden; 
 3. de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers en figuranten van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn; 
 4. indien door 20one Productions of door 20one Productions ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden moeten worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, kosteloos gebruik gemaakt kan worden voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 1. Opdrachtgever zal 20one Productions vrijwaren voor aanspraken van derden (medewerkers van 20one Productions daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 2. Opdrachtgever zal 20one Filmproductions en de door haar ingeschakelde medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door 20one Filmproductions en de door haar ingeschakelde medewerkers verrichte werkzaamheden.

6. Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht

 1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht. 
 2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal 20one Filmproductions het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

7. Gebruik faciliteiten en personeel door opdrachtgever 

 1. Indien is overeengekomen dat de door 20one Filmproductions ter beschikking gestelde technische faciliteiten worden bediend en/of gebruikt door (medewerkers van) opdrachtgever, zal opdrachtgever deze faciliteiten als een goed huisvader gebruiken en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waar in deze werden ontvangen, teruggeven. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de ter beschikking gestelde faciliteiten voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld noch om deze op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen. Bij overtreding van dit verbod is 20one Filmproductions gerechtigd de betreffende faciliteiten direct terug te nemen en hier toe de gebouwen en terreinen van opdrachtgever te betreden.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de door 20one Filmproductions ter beschikking gestelde medewerkers andere werkzaamheden te laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze medewerkers op andere dan de overeengekomen tijden en plaatsen te laten werken.

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. 20one Filmproductions behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die door hem in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtgever worden verkocht en geleverd, totdat de volledige prijs voor de dienst krachtens de overeenkomst door opdrachtgever is voldaan.
 2. 20one Filmproductions is bij niet (tijdige) betaling van de in lid 1 van dit artikel genoemde prijs gerechtigd de reeds geleverde zaken terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht om 20one Filmproductions hier toe in de gelegenheid te stellen.

9. Vertrouwelijkheid

  1. Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 20one Filmproductions aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van 20one Filmproductions.

10. Duur en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.
 2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de weersomstandigheden en de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte zaken, de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers en figuranten van opdrachtgever.
 3. 20one Filmproductions zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van 20one Filmproductions, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade. 
 4. Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden. 
 5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door 20one Filmproductions tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
 6. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surseance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. 20one Filmproductions is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

11. Tarieven en kosten

 1. De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van 20one Filmproductions worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. 20one Filmproductions is gerechtigd de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt 20one Filmproductions eenmaal per maand een (voorschot-)factuur. In geval van levering van producten wordt bij of na levering daarvan een factuur verzonden.
 2. In de tarieven van 20one Filmproductions en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen. Reiskosten, verblijfkosten, transportkosten en de kosten van eventuele buitenlandse reizen en grote oplagen van materialen (meer dan tussen partijen overeengekomen) worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Voor producten zijn de geoffreerde prijzen van toepassing. 
 3. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

12. Betaling

 1. Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van 20one Filmproductions steeds uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum te voldoen op het door 20one Filmproductions aangegeven rekeningnummer.
 2. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan 20one Filmproductions de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
 3. 20one Filmproductions heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van 20one Filmproductions aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

13. Aansprakelijkheid

 1. 20one Filmproductions en de door haar ingeschakelde medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. 

De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van 20one Filmproductions en de aansprakelijkheid uit ander hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat 20one Filmproductions voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat 20one Filmproductions in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.  

 1. 20one Filmproductions en de door haar ingeschakelde medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart 20one Filmproductions en de door 20one Filmproductions in het kader van de opdracht ingeschakelde medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade. 
 2. De aansprakelijkheid van 20one Filmproductions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever 20one Filmproductions onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en 20one Filmproductions ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die 20one Filmproductions in staat stelt adequaat te reageren. 
 3. 20one Filmproductions is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door 20one Filmproductions.
 4. De in dit artikel 11 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van 20one Filmproductions. 
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 20one Filmproductions meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen 20one Filmproductions vervalt door het enkele verloop van zes (6) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.
 6. 20one Filmproductions is op geen enkele manier aansprakelijk voor de semantische inhoud van de materialen, zoals bijvoorbeeld de juistheid van de informatie of de impact van de overgedragen boodschap. Na acceptatie van de materialen is de opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik ervan.
 7. 20one Filmproductions kan opdrachtgever aansprakelijk stellen voor tijdens de uitvoering van de opdracht ontstane schade als gevolg van diefstal, verlies, tenietgaan of beschadiging van materialen zoals beeld- en/of geluiddragers en het daarop vastgelegde materiaal bewust of onbewust veroorzaakt door medewerkers van opdrachtgever.

14. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Tenzij 20one Filmproductions en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft 20one Filmproductions volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten die rusten op de materialen.
 2. 20one Filmproductions verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat opdrachtgever aan al haar (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan. 
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 20one Filmproductions is het opdrachtgever niet toegestaan:
  a) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te verveelvoudigen op welke wijze dan ook;
  b) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken voor andere doeleinden zoals in de opdracht vastgelegd;
  c) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures;
  d) de materialen (geheel of gedeeltelijk) voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden anders dan voor de doeleinden zoals in de opdracht vastgelegd.

15. Slotbepalingen

 1. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

16. Toepasselijk recht en geschillenregeling 

 1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en 20one Filmproductions, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.